Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona

2800 zł

To szkolenie dedykowane dla kierowców, którzy planują rozpocząć przygodę w transporcie drogowym. Potocznie nazywane kursem "kod 95" oraz kursem na przewóz osób lub rzeczy, pozwala na zarobkowe wykonywanie transportu drogowego zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy.

Osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu kierowcy muszą spełnić szereg wymagań, które pozwolą im na bezstresowe uzyskanie miana kierowcy zawodowego.

Kurs Kwalifikacji Wstępnej jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:
- C1, C1+E, C i C+E po 10.09.2009 r.;
- D1, D1+E, D i D+E po 10.09.2008 r.


Uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej krok pierwszy

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego (PKZ), o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwany dalej "profilem kierowcy zawodowego".

 

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) - należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym w trakcie trwania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) będzie wskazywał, czy dotyczy:

- prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:
  - C1, C1+E, C i C+E;
  - D1, D1+E, D i D+E;

- kwalifikacji wstępnej;

- kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej;

- kwalifikacji wstępnej uzupełniającej;

- kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;

- szkolenia okresowego.

 

Kandydat na kierowcę - osoba biorąca udział w szkoleniu przed rozpoczęciem szkolenia kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej powinien:

- zapoznać się z programem odpowiedniej kwalifikacji;

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
     a) przebywać co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
     b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;

- nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy, którzy uzyskali prawo jazdy:
   - C1, C1+E, C i C+E po 10.09.2009 r.;
   - D1, D1+E, D i D+E po 10.08.2008 r.

 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia z kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest posiadanie ukończonych:

- 18 lat - po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej tak zwanej pełnej;

- 21 lat - dla kategorii C;

- 21 lat - dla kategorii D przy kwalifikacji wstępnej pełnej;

- 23 lat - dla kategorii D.

 

Aby ukończyć kwalifikację wstępną z pozytywnym wynikiem oraz zdobyć nowy zakres uprawnień zawodowych należy:

- ukończyć kwalifikację wstępną składającą się ze 140 godzin zajęć (130 godzin teoretycznych oraz 10 godzin praktycznych),

- zdać egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (do każdego pytania są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa).

 

Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmują:

1. kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
    a) znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
    b) czas pracy kierowcy,
    c) obsługa tachografów cyfrowych,
    d) umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,
    e) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
    f) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom,
    g) umiejętność bezpiecznego mocowania ładunku;

2. kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;

3. kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;

4. kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

 

Testy kwalifikacyjne są przeprowadzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) po zakończeniu zajęć realizowanych w ramach kursu kwalifikacyjnego w ośrodku szkolenia.

Testy kwalifikacyjne są przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, przeprowadza się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego.

Pytania nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

1. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:
1) test podstawowy składający się z 20 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego
oraz
2) test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

2. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

3. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie jednej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi błędnej.

4. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
1) 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym
oraz
2) 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

5. Czas trwania powyższego testu kwalifikacyjnego, o którym mowa - wynosi 45 minut.

 

Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej nastąpi poprzez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po złożeniu testu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym lub po ukończeniu wymaganych zajęć w ramach szkolenia okresowego.

 

Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy

Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy będą prawo jazdy z wpisem kodu 95 lub karta kwalifikacji kierowcy.

Kierowca zamierzający wykonywać lub wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany uzyskać wpis w:

     - polskim prawie jazdy albo
     - karcie kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie jest możliwe wydanie krajowego prawa jazdy z wpisem potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji albo ukończenie odpowiedniego szkolenia okresowego.

Zasady dokonywania wpisu określa art. 15 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

13.05.2024 r. 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta