Pojazdy uprzywilejowane

1700 zł

Uczestnicy kursu

Kurs jest skierowany do osób zamierzających podjąć pracę związaną z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego i / lub pojazdu przewożącego wartości pieniężne, np. zespołów ratownictwa medycznego, straży miejskiej/gminnej, pogotowia różnych służb, bankowozów itp. Kurs jest również niezbędny dla kierowców pojazdów przewożących inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), którzy planują przewozić zasoby wyznaczonych przez właściwe organy obszarów, obiektów i urządzeń, do których należą:

1) w zakresie obronności państwa w szczególności:

a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,
b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,
c) magazyny rezerw strategicznych;

2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:

a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,
b) porty morskie i lotnicze,
c) banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach;

3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:

a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejsckich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,
b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,
c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne;

4) w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności:

a) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,
b) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,
c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,
d) archiwa państwowe;

5) obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi ujęte w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.

Uwaga: kursów nie są obowiązani odbywać: funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu WOjskowego, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, inspektorzy i pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego oraz inspektorzy i eksperci Biura Nadzoru Wewnętrznego oraz kierujący pojazdami ochotniczych straży pożarnych.

 

Warunki przyjęcia na kurs
1. Ukończone 21 lat.
2. Posiadanie prawa jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu.

 

Zakresy i rodzaje kursów
Kurs jest prowadzony w zakresie prawa jazdy kategorii:

  1. A1, A2, A,
  2. B1, B i BE,
  3. C1, C1+E, C i C+E,
  4. D1, D1+E, D i D+E.

Uwaga: w celu przystąpienia do kursu w ww. zakresach wystarczy posiadanie prawa jazdy jednej, najniższej kategorii, tj. odpowiednio A1, B1, C1, D1. 
Kurs w zakresie kat. A1, A2, A odbywa się na motocyklu kursanta i jest uruchamiany w przypadku zebrania się co najmniej 3 osób.

Rodzaje kursów:

1. Podstawowy - dla osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie zezwolenia.
2. Uzupełniający - dla osób posiadającyh już zezwolenie i rozszerzających jego zakres o inne kategorie prawa jazdy.

 

Program kursu

Kurs podstawowy

1. Kat. A1, A2, A - 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych,

2. Kat. B1, B i B+E - 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych,

3. Kat. C1, C1+E, C i C+E - 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych,

4. Kat. D1, D1+E, D i D+E - 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

 

Kurs uzupełniający - liczba godzin teoretycznych jest skrócona o połowę, liczba godzin praktycznych pozostaje bez zmian.

Tematyka:

1. Zajęcia teoretyczne:
a) przepisy ruchu drogowego;
b) psychologia transportu;
c) problematyka wypadków drogowych.

2. Zajęcia praktyczne obejmują technikę i taktykę jazdy w warunkach specjalnych, m.in. zajęcia na placu manewrowym i jazdę torem szkoleniowym (slalomy, pokonywanie zakrętów, hamowanie) oraz wyprowadzanie pojazdu z poślizgu w warunkach symulowanych na płycie poślizgowej (ominięcie przeszkody) - zajęcia na płycie poślizgowej nie dotyczą kat. A.

Jedna godzina zajęć teoretycznych trwa 45 minut, a praktycznych 60 minut.

 

Egzamin

Po zakończeniu kursu podstawowego albo uzupełniającego ośrodek doskonalenia techniki jazdy prowadzący kurs organizuje egzamin sprawdzający poziom osiągniętej wiedzy i umiejętności.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna - trwa 25 minut i obejmuje 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru z zakresu odbytego kursu. Wynik pozytywny uzyskuje się przy minimum 16 poprawnych odpowiedziach.

Część praktyczna - następuje po pozytywnym wyniku części teoretycznej. Polega na wykonaniu trzech zadań z zakresu odbytego kursu w wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną czasie. Dwukrotne nieprawidłowo wykonane zadanie lub dwukrotne niewykonanie zadań w wyznaczonym czasie skutkuje wynikiem negatywnym. Termin ewentualnego egzaminu poprawkowego uzgadnia się z Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy, który prowadził kurs.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, który prowadził kurs, wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Uwaga: TOR MODLIN realizuje kurs i egzamin jednego dnia (wyjątek: kurs kat. A1, A2, A trwa 2 dni).

 

Zezwolenie

Zezwolenie wydaje starosta na podstawie złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów:

1) kopii orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
2) kopii orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
3) kopii zaświadczenia o ukończeniu kursu,
4) kopii dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.
Zezwolenie jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego (kurs w zakresie odpowiedniej kategorii odbywa się więc tylko raz, potem przedłuża się ważność zezwolenia uaktualniając badania lekarskie i psychologiczne).
Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia wynosi 50 zł.

Uwaga:

Badania lekarskie przeprowadza lekarz uprawniony do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców (nie musi to być lekarz medycyny pracy).

Badania mogą być przeprowadzane przed lub po kursie (przepisy tego nie precyzują), ale zaleca się ich wykonanie przed przystąpieniem do kursu w celu uniknięcia sytuacji, kiedy osoba odbędzie szkolenie, a badania będą zawierały przeciwwskazania i wydanie zezwolenia okaże się niemożliwe.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

24.06.2024 r. 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta