Kwalifikacja wstępna

3800 zł

Kwalifikacja Wstępna (KW) to kurs dla młodych i początkujących kandydatów na kierowców zawodowych . W " języku kierowców " potocznie nazywany kursem na przewóz rzeczy lub osób oraz KOD-em 95. Udział w kursie organizowanym przez OSK CLASSIC pozwoli Ci zostać kierowcą zawodowym ciężarówki lub autobusu a przekazana wiedza w miłej atmosferze pozwoli bezkolizyjnie zdać egzamin w WORD.

Kurs Kwalifikacji Wstępnej (KW) przeznaczony jest dla : 

Kandydatów na kierowców , którzy nie posiadają jeszcze prawo jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E lub kategorii D, D1, D+E, D1+E oraz jeszcze nie osiągneli odpowiedniego wieku a chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy : 

 • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.
 • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D, D+E.

Uzyskanie kwalifikacji stępnej krok pierwszy : 

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego (PKZ) , o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami , zwany dalej " profilem kierowcy zawodowego " . 

Profil Kierowcy Zawodowego ( PKZ) - należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95 , wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy , zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych , utworzony, udostępniony, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym w trakcie trwania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej . 

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) będzie wskazywał , czy dotyczy :

prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego : 

 • C1, C1+E, C, C+E;
 • D1, D1+E, D, D+E; 

Kandydat na kierowcę - osoba biorąca udział w szkoleniu przed rozpoczęciem szkolenia kwalifikacji wstępnej powinien ; 

 • zapoznać się z programem odpowiedniej kwalifikacji ;
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ; 

       a) przebywać co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo 

       b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt                  lub 

 • nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej , mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . 

Kierowca zobowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu samochodowego , którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych okreslonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy , którzy uzyskali prawo jazdy :

 • C1, C1+E, C i C+E po 10.09.2009 r. 
 • D1, D1+E, D i D+E po 10.08.2008 r. 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia z kwalifikacji wstępnej jest posiadanie ukończonych : 

 • 18 lat - po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej tak zwanej pełnej ;
 • 21 lat - dla kategorii C ; 
 • 21 lat - dla kategorii D przy kwalifikacji wstępnej pełnej 
 • 23 lata - dla kategorii D 

Aby ukończyć kwalifikację wtepną z pozytywnym wynikiem oraz zdobyć nowy zakres uprawnień zawodowych należy : 

 • ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej, którego program obejmuje 280 godz. z podziałem na 260 godzin zegarowych zajęc teoretycznych i 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych ( 16h - w ruchu drogowym, 4h - zajęcia w warunkach specjalnych lub 2h na symulatorze )
 • zdać egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu ( do każdego pytania są trzy odpowiedzi , z których tylko jedna jest prawidłowa ) .

Kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmują:

1) kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem,
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

a) znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,

b) czas pracy kierowcy,

c) obsługa tachografów cyfrowych,

d) umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,

e)umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,

f)umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom,

g)umiejętność bezpiecznego mocowania ładunku;

2) kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;

3) kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;

4) kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Testy kwalifikacyjne są przeprowadzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) po zakończeniu zajęć realizowanych w ramach kursu kwalifikacyjnego
w ośrodku szkolenia.

Testy kwalifikacyjne są przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, przeprowadza się w formie pisemnej w postaci papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego.

Pytania nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

1) test podstawowy składający się z 20 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego

oraz

2) test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

2.Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

3.Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie jednej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi błędnej.

4.Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

1) 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym

oraz

2) 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

5.Czas trwania powyższego testu kwalifikacyjnego o którym mowa - wynosi 45 minut.

Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej 

Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej nastąpi poprzez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po złożeniu testu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym lub po ukończeniu wymaganych zajęć
w ramach szkolenia okresowego.

Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy 

Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy będą prawo jazdy z wpisem kodu 95 lub karta kwalifikacji kierowcy.

Kierowca zamierzający wykonywać lub wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany uzyskać wpis w:

 • polskim prawie jazdy albo
 • karcie kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie jest możliwe wydanie krajowego prawa jazdy z wpisem potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji albo ukończenie odpowiedniego szkolenia okresowego.

Zasady dokonywania wpisu określa art. 15 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

 

 

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

13.05.2024 r. 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta