Szkolenie okresowe

850 zł

To szkolenie dedykowane dla kierowców, którzy kontynuują przygodę w transporcie drogowym przewozu rzeczy lub osób. Kurs nazywany potocznie "kod 95" pozwala na zarobkowe wykonywanie transportu drogowego zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy.

Osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu kierowcy muszą spełnić szereg wymagań, które pozwolą im na bezstresowe uzyskanie miana kierowcy zawodowego.

Kierowca legitymujący się prawem jazdy kat. C1, C1+E, C i C+E wydanym przed 10.09.2009 roku oraz kat. D1, D1+E, D i D+E wydanym przed 10.09.2008 roku lub posiadający świadectwo kwalifikacji zawodowej zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniu okresowym - KOD 95. Szkolenie okresowe kierowcy polega na 5 dniowych zajęciach zgodnie z programem szkolenia w Ośrodku Szkolenia Classic i nie wymaga zdawania dodatkowych egzaminów.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba posiadająca Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ), która:
     - zapoznała się z programem szkolenia okresowego;
     - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
         a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
         b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub
     - pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.

 

Szkolenie okresowe kierowców to zajęcia cykliczne i należy je powtarzać regularnie co 5 lat.

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:
1) kursu okresowego;
2) cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program szkolenia okresowego.

Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia Classic w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.

Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego, a wydział komunikacji z urzędu wpisze Kod 95 dla poszczególnych kategorii.

Aby zapisać się na szkolenie należy przyjść do OSK Classic i wypełnić dokumenty, a następnie po analizie danych bezkolizyjnie przeprowadzimy cały proces ewidencyjny wraz z wymaganymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz omówimy procedurę uzyskania profilu zawodowego kierowcy (PKZ).

Wszystkie niezbędne badania uzyskamy w naszym ośrodku, bez zbędnego szukania specjalistów, lekarza medycyny pracy i pracowni psychologicznych.

 

Badania lekarskie kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Badania lekarskie są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach - lekarz medycyny pracy.

 

Badania psychologiczne kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Badania psychologiczne są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

 

Czym jest PKZ - jak go uzyskać?

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) wydawany jest przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta (w zależności od miejsca zameldowania danej osoby). PKZ można uzyskać w każdym wydziale komunikacji, nie ma rejonizacji, lecz wydanie dokumentu PKZ bezkolizyjnie przyspieszy, jeśli udamy się do macierzystego wydziału komunikacji.

Aby go uzyskać należy przedłożyć następujące dokumenty:
- prawo jazdy;
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy;
- kolorowa fotografia na białym tle o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;
- wniosek związany z dokonaniem wpisu dotyczącego uzyskania kwalifikacji zawodowych (do pobrania w urzędzie);
- opłata za wydanie prawa jazdy; obecnie jest to 100,50 zł (słownie: sto złotych 50/100).

 

W trakcie pięciodniowego szkolenia okresowego, które trwa 35 godzin należy wykazać się odpowiednimi kompetencjami, umiejętnościami i niezbędną wiedzą potrzebną w codziennej pracy kierowcy zawodowego.

Głównym celem szkolenia okresowego jest kontynuacja uprawnień kierowców aktywnych zawodowo jak i tych powracających do zawodu.

Obecnie dostępne są dwie formy szkolenia: e-learningowa w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu oraz tradycyjna w postaci zajęć stacjonarnych realizowanych na terenie naszego OSK w pięciu modułach po 7 godzin dziennie.

Szkolenie okresowe kończy się aktualizacją PKZ bez dodatkowych egzaminów.

 

Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy

Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy będą prawo jazdy z wpisem kodu 95 lub karta kwalifikacji kierowcy dla kierowców państw trzecich, tj. obywateli Ukrainy, Białorusi itp.

Kierowca zamierzający wykonywać lub wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany uzyskać wpis w:
- polskim prawie jazdy albo
- karcie kwalifikacji kierowcy, jeżeli nie jest możliwe wydanie krajowego prawa jazdy z wpisem potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji albo ukończenie odpowiedniego szkolenia okresowego.

Zasady dokonywania wpisu określa art. 15 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Ponadto:

Kierowca posiadający ważne ADR-y szkolenie okresowe "kod 95" trwa 3 dni szkoleniowe.

Kierowca posiadający kurs na przewóz zwierząt szkolenie okresowe "kod 95" trwa 4 dni szkoleniowe.

W naszym ośrodku takie szkolenia odbywają się NON-STOP. Przyjdź i ustal termin szkolenia dogodny dla Ciebie.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

13.05.2024 r. 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta